Colexio de mediadores A Coruña

Portelo único

Benvidos ao Portelo Único do Colexio de Mediadores de Seguros de A Coruña. Esta organización colexial, seguindo as pautas marcadas pola vixente lexislación de Colexios Profesionais quere profundizar nos canais de información e comunicación cos seus profesionais colexiados, en relación coas actividades ou servizos que ela lle proporciona.

Nesta liña de transparencia e boa xestión das nosas responsabilidades, a implantación dentro da nosa web de un Área denominada Portelo Único, prevista na Lei 17/2009, de 23 de novembro (sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio), constitúe o máis importante medio de comunicación para axilizar a relación entre o colexio e os colexiados.

A través da páxina deste Portelo Único, os profesionais poden, de forma gratuíta:

a) Obter toda a información e formularios necesarios para a colexiación.

b) Presentar toda a documentación e solicitudes necesarias, incluíndo a colexiación.

c) Coñecer o estado de tramitación dos seus respectivos procedementos de colexiación e recibir as oportunas notificacións.

d) Convocar ás persoas colexiadas ás xuntas xerais ordinarias e extraordinarias e poñer no seu coñecemento a actividade pública e privada do Colexio, dos consellos autonómicos, no seu caso, e do Consello Xeral.

Así mesmo, o Colexio ofrece a seguinte información:

a) O acceso ao Rexistro de Colexiados, no que constan os seguintes datos: nome e apelidos dos profesionais colexiados, número de colexiación, títulos oficiais dos que estean en posesión, domicilio profesional e situación de habilitación profesional.

b) O contido dos códigos deontolóxicos.

c) Os medios e as condicións de acceso aos rexistros públicos de profesionais colexiados.

d) As vías de reclamación e os recursos que poderán interpoñerse en caso de conflito entre un colexiado e un destinatario do servizo profesional.